Warunki handlowe

OGÓLNE  WARUNKI  HANDLOWE  FIRMY
"SPONN - SPECJALISTYCZNE PRZEDSIĘBIORSTWO OCHRONY NIERUCHOMOŚCI NIEUŻYTKOWYCH SP. Z O.O."

 1. Strony 
  Ogólne Warunki Handlowe obowiązujące dla umów o zabezpieczenie, umów dodatkowych i serwisowych, dla przejścia oraz rozszerzenia umów pomiędzy Zleceniodawcą a firmą SPONN Sp. z o.o. , zwaną w dalszej części Zleceniobiorcą. Obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, o ile nie zostały zmienione lub uwarunkowane niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi. Jeśli pojedyncze postanowienia okazałyby się nieskuteczne, pozostałe postanowienia pozostają nienaruszone.
 2. Zawieranie umów
  W przypadku, gdy przy zawieraniu umowy Zleceniodawca jest reprezentowany przez przedstawiciela, Zleceniodawca jest zobowiązany, w terminie dwóch tygodni po rozpoczęciu umowy najmu, dostarczyć pisemne pełnomocnictwo. Jeśli to nie nastąpi lub nie nastąpi w stosownym terminie, Zleceniobiorca ma prawo odstąpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Okres trwania i minimalne okresy zabezpieczenia
  Umowa o zabezpieczeniu ważna jest na okres nieograniczony. Z uwagi na udzielane rabaty i nakłady Zleceniobiorcy związane z montażem i demontażem oraz logistyką, w umowie o zabezpieczenie ustalany jest minimalny okres zabezpieczenia, który odpowiada tym okolicznościom. W czasie minimalnego okresu zabezpieczenia stosunek najmu zawarty jest na okres stały i zwyczajne wypowiedzenie jest wykluczone.
 4. Wypowiedzenie
  Wypowiedzenie dla swej skuteczności wymaga formy pisemnej. Po upływie minimalnego okresu zabezpieczenia Zleceniodawca w każdym czasie może umowę wypowiedzieć. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Zleceniodawca przed upływem minimalnego okresu zabezpieczenia, jest on zobowiązany zapłacić Zleceniobiorcy odszkodowanie za poniesione nakłady, zgodnie z pkt.5.
 5. Odszkodowanie za poniesione nakłady
  W przypadku wypowiedzenia w czasie minimalnego okresu zabezpieczenia, Zleceniodawca płaci Zleceniobiorcy 60% czynszu, który przypadałby przy realizacji umowy od chwili skuteczności wypowiedzenia do zakończenia minimalnego okresu wypowiedzenia. Zleceniodawca może udowodnić, że Zleceniobiorca na skutek wypowiedzenia poniósł mniejszą stratę. Zleceniodawcy jest znane, że duży udział w kosztach Zleceniobiorcy ma jednorazowy montaż i logistyka. Koszty te są rozkładane i skalkulowane w odniesieniu do całego, uzgodnionego okresu najmu. Zryczałtowane odszkodowanie za poniesione nakłady służy pokryciu tych kosztów.
 6. Zwyżka cen
  Przy umowach o zabezpieczeniu zawartych lub zrealizowanych w okresie dłuższym od jednego roku, Zleceniobiorca ma prawo podnieść uzgodniony czynsz o wskaźnik inflacji.
 7. Obowiązki Zleceniodawcy
  Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zleceniobiorcę o uszkodzonych lub brakujących elementach zabezpieczenia. Jest on zobowiązany powiadomić Zleceniobiorcę zawczasu o zamierzonym demontażu całkowitym lub częściowym elementów zabezpieczenia.
  Zleceniodawcy nie wolno samowolnie dokonywać demontażu, napraw lub montażu elementów zabezpieczających. Ponadto Zleceniodawca jest zobowiązany poinformować Zleceniobiorcę o rodzaju, liczebności i wartości inwentarza, znajdującego się w zabezpieczonym budynku oraz dopilnować, aby budynek był stale zamknięty. Jeśli Zleceniodawca, jego organy lub pracownicy naruszą jeden z powyższych obowiązków, Zleceniobiorca nie odpowiada za prawidłowy stan i działanie elementów zabezpieczających, ich uszkodzenie lub szkody na znajdujących się w budynku przedmiotach lub osobach.
 8. Dodatkowe ubezpieczenia przed wandalizmem
  Jeśli Zleceniodawca, jego organy lub pracownicy naruszą jeden z obowiązków, opisanych w pkt.7, traci moc również ochrona ubezpieczeniowa zawartego ewentualnie dodatkowego ubezpieczenia przed wandalizmem. To samo obowiązuje również w przypadku wypowiedzenia umowy o zabezpieczenie obiektu.
 9. Zbycie obiektu
  Zleceniodawca jest zobowiązany niezwłocznie informować Zleceniobiorcę o zmianie właściciela lub posiadacza i przekazaniu zabezpieczonego obiektu ( zmianie użytkownika i zmianie obciążeń) oraz o zmianie zarządcy. Ponadto jest on zobowiązany poinformować nabywcę o fakcie, że zamontowane elementy zabezpieczające są własnością Zleceniobiorcy. Jeżeli Zleceniodawca naruszy to zobowiązanie i wskutek tego Zleceniobiorca utraci swoją własność, Zleceniodawca jest zobowiązany do zapłaty odszkodowania stosownie do pkt. 9. Elementy te uważane są jako zaginione. Powiadomienie o zmianie właściciela lub posiadacza i przekazaniu ( zmiana użytkownika i obciążeń) zabezpieczonego obiektu oraz zmianie zarządcy nie stanowi wypowiedzenia umowy najmu. W obu przypadkach Zleceniodawca odpowiada nadal za realizację umowy.
 10. Odpowiedzialność Zleceniobiorcy
  Zleceniobiorca odpowiada za ewentualne szkody, obojętnie, z jakiej podstawy prawnej, tylko w przypadku, gdy Zleceniobiorca naruszy w zagrażający sposób istotny obowiązek umowny
  (obowiązek zasadniczy) lub szkoda wynikła z powodu rażącego niedbalstwa lub została spowodowana umyślnie. Jeśli naruszenie zasadniczego obowiązku przez Zleceniobiorcę nie wynika z rażącego niedbalstwa lub umyślności, to odpowiedzialność Zleceniobiorcy ogranicza się do czynszu najmu za uzgodniony minimalny okres zabezpieczenia. Gdyby to ograniczenie odpowiedzialności w pojedynczym przypadku było niezasadne, odpowiedzialność ta będzie ograniczona, do co najmniej takich typowych szkód i takiego typowego zakresu szkód, które w chwili zawarcia umowy były dla Zleceniobiorcy przewidywalne. Powyższe ograniczenia obowiązują również w przypadku umyślnego lub rażącego niedbałego naruszenia obowiązków przez pracowników, współpracowników lub zleceniobiorców, którzy nie się organami lub kierowniczymi pracownikami Zleceniobiorcy.
  W powyższych przypadkach Zleceniobiorca nie odpowiada za szkody pośrednie, następcze lub utracony zysk. Szkoda obiektywnie przewidywalna zgodnie ogranicza się do kwoty…….. (słownie:………………………………..). Niniejsze wyłączenie względnie ograniczenia odpowiedzialności obowiązują dla każdej odpowiedzialności, w szczególności włącznie ze zwłoką, niemożliwością lub zadłużeniem przy zawarciu umowy, naruszeniem roszczeń, zawinionym naruszeniem roszczeń gwarancyjnych czynem niedozwolonym.
 11. Obowiązki Zleceniobiorcy
  Zleceniobiorca prawidłowo zamontuje elementy zabezpieczające na obiekcie. Odpowiada on za prawidłowy stan elementów zabezpieczających tylko wówczas, jeśli Zleceniodawca spełni swoje obowiązki opisane w pkt. 5. Zleceniobiorca nie przejmuje gwarancji i odpowiedzialności za to, że wejście do budynku jest prawidłowo zamknięte.
  Zleceniodawcy wiadomo i jest to zamierzone, że elementy zabezpieczające nie są absolutną ochroną przed niepowołanym wtargnięciem, lecz mogą to jedynie utrudnić.
 12. Wystawianie faktur
  Wystawianie Faktur VAT następuje miesięcznie. Rata miesięczna obliczana jest według raty tygodniowej, przy czym dni miesiąca (np. 31) są dzielone przez jeden tydzień (siedem dni). Tak uzyskany wynik (4,428671429) jest zaokrąglany do dwóch miejsc po przecinku (4,43).
  Tak ustalony wskaźnik tygodniowy zostaje przemnożony przez ratę tygodniową (np.150,00 co daje 664,50).
 13. Ryczałtowe odszkodowanie za zagubione lub uszkodzone elementy
  Zleceniodawca odpowiada za szkody, które powstaną Zleceniobiorcy wskutek tego, że elementy zabezpieczające z winy Zleceniodawcy uległy zagubieniu lub zostały uszkodzone.
   Wyłączone z tego są szkody związane z próbą włamania lub wandalizmem. Strony ustalają już teraz ryczałtowe odszkodowanie w wysokości 1.850,00 PLN netto za zagubione drzwi i 350,00 PLN netto za zagubiony panel/świetlik i ryczałtowe odszkodowanie w wysokości 250,00 PLN netto za naprawę uszkodzonych drzwi i 50,00 PLN netto za naprawę uszkodzonego panelu/świetlika. Zleceniodawcy pozostawia się możliwość udowodnienia, że szkoda jest mniejsza.
 14. Zwrot
  Po skutecznym zakończeniu umowy o zabezpieczenie Zleceniodawca jest zobowiązany do zwrotu elementów zabezpieczających, dając Zleceniobiorcy okazję do niezwłocznego demontażu. Jeśli elementy nie mogły być zdemontowane przez Zleceniobiorcę w ciągu pięciu dni roboczych po zakończeniu umowy o zabezpieczenie z powodów, za które odpowiedzialny jest Zleceniodawca, płaci on od 1.dnia po wypowiedzeniu do dnia demontażu elementów opłatą za użytkowanie w wysokości uzgodnionego dotąd czynszu.
 15. Prawo wstępu do obiektu
  Zleceniodawca udziela Zleceniobiorcy oraz jego pracownikom lub pełnomocnikom i organom prawo wstepu na teren nieruchomości oraz do budynku celem montażu, naprawy i demontażu elementów zabezpieczenia. Prawa wstępu udziela się nieodwołalnie, jednak jest ono ograniczone do momentu demontażu elementów.
 16. Podsądność
  Sądem właściwym jest Sąd Rejonowy w Szczecinie